Integritetspolicy

Hudologi AB, nedan kallat Hudologi, värnar om din personliga integritet och arbetar för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas vid vår behandling. I syfte att säkerställa dina rättigheter har Hudologi upprättat denna integritetspolicy för hur vi behandlar dina personuppgifter. Denna policy syftar till att förklara hur och när, samt för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter, men också till att beskriva vilka rättigheter du har och hur du kan nyttja dessa. Du kan när som helst kontakta oss om du har några frågor om, eller invändningar mot, hur vi behandlar dina personuppgifter. Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras och du hittar den senast gällande versionen på denna sida.

1. Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Hudologi AB, org.nummer 556699-1690, är personuppgiftsansvarig för behandlingar av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker  på ett öppet, korrekt och lagligt sätt och i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Kontakt
Hudologi AB  / Dr.Belter Sverige, Radiovägen 28, 135 48 TYRESÖ
hej@belter.se
08-776 00 33

2. Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vårt huvudsakliga syfte med att behandla dina personuppgifter är att kunna behandla dina beställningar, genomföra köp, hantera kundärenden och tillhandahålla våra produkter till dig. Vi samlar också personuppgifter om dig genom cookies i syfte att kunna administrera dina köp samt förbättra din användarupplevelse hos oss.

Vi behandlar dina personuppgifter när du genomför ett köp på vår webbplats, kontaktar kundservice, prenumererar på vårt nyhetsbrev men det kan också ske exempelvis via föreläsningar, tävlingar eller ett event. De personuppgifter som du lämnar till oss kan vara namn, personnummer, e-postadress, leverans- och faktureringsadress, telefonnummer, betaluppgifter eller din IP-address.

3. Hur använder vi dina personuppgifter?

Det är viktigt för oss att behandla dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Vi följer därför dataskyddsförordningen och i förekommande fall annan tillämplig dataskyddslagstiftning. Som en del av våra skyldigheter har vi upprättat den här integritetspolicyn för att informera dig om hur dina personuppgifter behandlas och skyddas.

Alla våra behandlingar har på förhand bestämda ändamål. De allra flesta behandlingar syftar till att vi ska kunna genomföra våra skyldigheter och tillhandahålla dig god service när du köper våra produkter eller tar emot vårt nyhetsbrev eller annan marknadsföring.

4. Varför och enligt vilka rättsliga grunder behandlar vi dina personuppgifter?

För att kunna ingå och hantera avtal med dig som kund, återförsäljare eller annan samarbetspartner inhämtar och behandlar vi personuppgifter tillhörande dig. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullfölja vårt avtal med dig eller innan ett eventuellt avtal ingås. Utan nämnda personuppgifter har vi inte möjlighet att erbjuda våra tjänster eller fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

För det fall du är företrädare eller kontaktperson för en organisation eller ett företag som är samarbetspartner eller återförsäljare till oss är den lagliga grunden för vår behandling av personuppgifter om dig en intresseavvägning, det vill säga att vi behandlar de uppgifter som är nödvändiga för att upprätthålla och fullfölja våra åtaganden i våra relationer. Om du inte lämnar dina personuppgifter är det inte säkert att vi kan fullgöra våra åtaganden mot organisationen eller företaget som företrädes eller mot dig som företrädare.

Vi inhämtar även och behandlar personuppgifter tillhörande dig som kund, marknadsföringsmottagare, samarbetspartner eller återförsäljare i syfte att kvalitetssäkra vår verksamhet, att genomföra marknadsundersökningar, att kontakta dig och/eller erbjuda samt marknadsföra våra tjänster eller produkter. Vi kan också komma att skicka relevanta marknadsföringserbjudanden till dig i form av nyhetsbrev och kampanjerbjudanden via post eller e-post. Den lagliga grunden är att behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna utveckla vår verksamhet och möta dina behov samt marknadsföra våra produkter och tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet mot bakgrund av de potentiella fördelar som marknadsföringen kan medföra för dig. Du har dock rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring.

Vissa personuppgifter kan också behandlas på grund av att Hudologi har en rättslig förpliktelse att fullfölja, exempelvis personuppgifter som behandlas till följd av vår bokföringsskyldighet eller andra skyldigheter som vi har enligt gällande lagstiftning.

5. Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte spara eller behandla dina personuppgifter under en längre tid än nödvändigt för att uppnå syftet med behandlingen. Om du samtyckt till att vara registrerad kund hos oss sparar vi dina uppgifter i 2 år efter ditt sista köp hos oss eller så länge vi är skyldiga enligt lag att göra detta. Vi rensar regelbundet bort sådana personuppgifter vi behandlat för att efterleva de krav som ställs enligt dataskyddsförordningen. Fakturor och uppgifter rörande tidigare genomgångna avtal lagras i vårt affärssystem enligt gällande svensk bokföringslagstiftning.

Som prenumerant av våra nyhetsbrev och övriga utskick behandlar vi dina uppgifter i vårt e-postregister till dess att du avregistrerar dig från fortsatta utskick. Du kan när du vill välja att avsluta din prenumeration genom att avregistrera dig via hej@hudologi.se eller direkt via de mail du får från oss.

6. Vilka lämnar vi ut dina personuppgifter till?

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter och lämna ut dessa för behandling av tredje part både inom och utanför EU/ESS. Det kan röra sig om tjänsteleverantörer, juridiska rådgivare, revisorer, verksamhetskonsulter, myndigheter, betalnings- och bokföringssystem etc. Dina personuppgifter kommer inte att överföras utan att överföringen kan ske lagligt och säkert.

Exempel på situationer när dina personuppgifter kan komma att överföras till tredje part är när sådan åtgärd krävs med anledning av lag, tvist, myndighetsförfrågan eller beslut, efter egen begäran eller när det krävs för uppfyllelse av ett för oss berättigat intresse. Hudologi förblir alltjämt personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som överlämnas. Tredje part blir, beroende på omständigheterna, antingen självständigt personuppgiftsansvarig eller tillsammans med Hudologi gemensamt personuppgiftsansvarig.

7. Vilka är dina rättigheter?

När vi behandlar personuppgifter om dig har du flera rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Du har rätt att när som helst ta kontakt med oss gällande dessa, och om du vill utöva någon av dina rättigheter gör du det enklast genom att skriva till oss på hej@hudologi.se.

Du kan även när som helst kontakta oss för att avbryta vår marknadsföring till dig som kund. Det kan du göra antingen direkt i våra utskick eller genom att kontakta oss.

Vi förbehåller oss rätten att vidta lämpliga säkerhets- och skyddsåtgärder i syfte att säkerställa att du är den du utger dig för att vara i dina kontakter med oss. Om du inte kan påvisa din identitet på ett fullvärdigt sätt är det inte säkert att vi kan tillmötesgå din begäran. Om vi inte på ett säkert sätt kan styrka din identitet kan vi behöva begära att du skickar in ett skriftligt och undertecknat brev, tillsammans med en kopia av en personverifiering, av dig per post.

7.1  Tillgång till personuppgifter
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om du vill veta det kan du få ett sammanställt registerutdrag av oss som innehåller de personuppgifter vi behandlar om dig.

7.2 Rättelse och radering
Om vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt eller om vi inte längre behöver uppgifterna har du rätt att få dem raderade. Om uppgifterna vi har är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att få dem kompletterade och korrigerade. Vi kommer inte kunna utföra våra tjänster eller leverera produkter till dig om du begär att få dina personuppgifter raderade.

7. 3 Dataportabilitet
För den behandling som vi utför baserat på vårt avtal med dig [eller om du lämnat ditt samtycke till en viss behandling] kan du begära att få de uppgifter som du har tillhandahållit överförda till en annan personuppgiftsansvarig via dataportering. Detta gäller dock under förutsättning att det är tekniskt möjligt och att behandlingen varit nödvändig för fullgörande av avtal.

7.4 Begränsning av behandling
Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att vi ska begränsa vår behandling av dina uppgifter. Det innebär att vi markerar uppgifterna så att vi i framtiden endast behandlar dem för särskilda syften. Det är inte säkert att vi kan tillhandahålla dig våra tjänster eller produkter om vi ombeds begränsa behandlingen av dina personuppgifter.

7. 5 Rätt att göra invändningar
Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som utförs i syfte att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Vi behandlar inte dina personuppgifter för något av dessa ändamål eller enligt någon av dessa grunder. Du kan därför inte rikta några invändningar mot vår behandling enligt denna grund.

7.6  Rätt att inge klagomål
Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss eller nyttja din rätt att lämna in ett klagomål på vår personuppgiftsbehandling till:

Integritetsmyndigheten (IMY)
Box 8114, 104 20 Stockholm.
www.imy.se

8. Var och hur lagrar vi dina personuppgifter?

Hudologi kan komma att behandla dina personuppgifter både inom och utanför EU/EES. Vi kommer att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att överföringen sker på ett lagligt sätt och att personuppgifterna fortsätter vara skyddade av de mottagande parterna.

Hudologi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra obehörig eller olaglig behandling och åtkomst, förlust, förstörelse eller skada på personuppgifter, genom att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå.

9. Hur skyddar vi dina person- och betaluppgifter?

Skyddade av personuppgifter
Webbssajten är krypterat med Secure Sockets Layer (SSL) som är ett säkerhetsprotokoll som skyddar dig som konsument från osäker hantering av personuppgifter.

Vi arbetar kontinuerligt med att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Våra säkerhetsrutiner för att skydda dina personuppgifter tillåter endast att de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har access till dem.

Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad. Vidare använder vi brandväggar och andra tekniska inställningar och åtgärder för att skydda och förhindra obehörig tillgång till våra nätverk och dina personuppgifter.

Skyddade av betaluppgifter
För att kunna erbjuda Klarnas betaltjänst som är vår leverantör av säkra betallösningar på internet behöver vi dela med oss av dina person-, kontakt- och orderuppgifter till Klarna vilket görs i enlighet med vår Integritetspolicy. Inga konto-, betal- eller bankuppgifter vid betalningar lagras av oss. Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas sekretesspolicy (xxx).  

10. Länkar på webbsidan

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbadresser utanför vår egen. Denna integritetspolicy omfattar endast denna webbplats. När du länkas till annan webbplats uppmanas du därför att läsa den integritetspolicy som gäller för den sidan. Hudologi ansvarar inte för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

11. Ändringar i denna integritetspolicy

Hudologi förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i denna integritetspolicy i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att till exempel uppfylla nya lagar och regelverk, med anledning av förnyade eller förändrade interna eller externa tekniska förutsättningar kräver detta eller när våra behandlingar av dina personuppgifter på något annat sätt förutsätter en uppdatering eller förändring. Alla ändringar av denna integritetspolicy kommer att publiceras på vår webbplats och det åligger dig som kund, återförsäljare eller annan samarbetspartner att ta del av vår aktuella integritetspolicy.

12. Cookies

När du besöker vår webbplats använder vi cookies, små textfiler som sparas i din enhet. Dessa cookies hjälper oss att förbättra din användarupplevelse på vår webbplats och hjälper oss att få reda på vilka sidor du är intresserad av. En del av dessa cookies är nödvändiga för funktionaliteten och för att du ska kunna handla på webbplatsen, medan andra används för att optimera och förbättra din upplevelse. Om din webbläsare är inställd på att inte acceptera cookies kommer du inte ha möjlighet att genomföra ditt köp på vår sida. Du kan själv ändra dina inställningar vad gäller tillåtna cookies i din webbläsare.

Du kan läsa mer om hur Cookies används på Post- och telestyrelsens webbsida www.pts.se.

Immateriella rättigheter

Webbsajten, samt allt innehåll på den, ägs av Hudologi AB eller våra licensgivare. Information och bilder kan vara skyddade bland annat av immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att firmanamn, varumärken, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om produkter och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt medgivande från Hudologi.
TOP

VARUKORG 0

SENAST VISADE 0